بایگانی مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه دانا در کرج

دندانپزشک طرف قرارداد با بیمه دانا ؛ بیمـه ی دانـا در 22 خـرداد مـاه سـال 1353 بـا مشـارکت بیمـه Union Commercial انگلیـس بصـورت شــرکت ســهامی عــام بــا ســرمایه ی بخــش خصوصــی تأســیس شــده است. بیمه دانا پــس از 5 ســال فعالیــت در قالب بخش خصوصی در تیرماه 1358 براساس مصوبه ی شوراي انقلاب و دولت […]

Search