بایگانی علت شیشه ای شدن رنگ دندان

خلاص شدن از شر دندان های زرد همه آرزوی داشتن یک لبخند سفید زیبا را دارند. از نظر جامعه شناختی، این تمایل به داشتن دندان های سفید بدون شک با این باور مرتبط است که تمیزی و بهداشت خوب دندان ها سفیدی را تضمین می کند. اما از دیدگاه بیولوژیکی، خلاص شدن از شر دندان […]

Search